Regulamin Hotelu Pracowniczego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w naszym hostelu pracowniczym.  Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją i stosowaniem się do zapisanych w nim zasad i postanowień.

 1. Wewnątrz obiektu panuje całkowity zakaz palenia.
 2. ​Miejsca noclegowe i pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
 3. Hostel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość oraz o wypełnienie karty meldunkowej.
 4. Doba hostelowa trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00.
 5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 6. Opłaty za noclegi  pobierane są z góry według cen zawartych w aktualnym  cenniku lub w umowie indywidualnej.
 7. Miejsce noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres, który został opłacony z góry.
 8. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie podstawą do wykwaterowania i zerwania umowy.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu zameldowania prosimy zgłosić przynajmniej 2 dni przed upływu terminu wynajęcia miejsca lub pokoju.
 10. Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.
 11. W przypadku rezygnacji w dniu przybycia oraz w czasie pobytu, nie zwracamy opłaty za uregulowany pobyt
 12. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w biurze.
 13. W celu zapewnienia naszym Gościom właściwych warunków na osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia , używające narkotyków lub  nadużywające alkoholu będą zmuszone do opuszczenia obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i kosztowności oraz za pojazdy  parkowane w otoczeniu obiektu.
 15. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.
 17. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.
 18. Osoby nie zameldowane mogą odwiedzać mieszkańców jedynie w godzinach 6.00 do 22.00.
 19. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z ich winy bądź winy odwiedzających je osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
 20. Zagubienie klucza od pokoju przez Gościa skutkuje poniesieniem przez niego kosztów związanych z wymianą zamka – 50 zł. Za zagubienie transpondera – 30 zł.
 21. Każdorazowe meldowanie lub wymeldowania musi się odbywać w Biurze. Tylko zmiany dokonywane w sposób zgodny z wymogami formalnymi będą uwzględniane w ewentualnych rozliczeniach.
 22. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 23. Mamy obowiązek zapewnić Państwu:
 • zgodne z proponowanym wyposażenie pokoi i pomieszczeń ogólnego użytku,
 • ogrzewanie oraz dostawy ciepłej i zimnej wody,
 • wykonywanie niezbędnych napraw i remontów zapewniających możliwość korzystania z dostępnych pomieszczeń i zainstalowanych w nich urządzeń,
 • sprzątanie toalet, korytarzy i pomieszczeń ogólnego użytku we wszystkie dni robocze,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • wypożyczanie i wymianę co dwa tygodnie pościeli, chyba że umowa indywidualna stanowi inaczej.