Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w naszym hostelu pracowniczym.  Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją i stosowaniem się do zapisanych w nim zasad i postanowień.

 1. Miejsca noclegowe i pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
 2. Wymeldowanie do godziny 10:00 zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu
 3. Zameldowanie: od 12:00
 4. Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 do godziny 10.00.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Opłaty za noclegi pobierane są z góry wg. cen zawartych w aktualnym cenniku lub w umowie indywidualnej.
 8. Miejsce noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres, który został opłacony z góry.
 9. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie podstawą do wykwaterowania i zerwania umowy.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu zameldowania prosimy zgłosić przynajmniej 2 dni przed upływu terminu wynajęcia miejsca lub pokoju.
 11. Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.
 12. W przypadku rezygnacji w dniu przybycia oraz w czasie pobytu, nie zwracamy opłaty za uregulowany pobyt.
 13. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w biurze.
 14. Mamy obowiązek zapewnić Państwu :
  • zgodne z proponowanym wyposażenie pokoi i pomieszczeń ogólnego użytku,
  • ogrzewanie oraz dostawy ciepłej i zimnej wody,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie toalet, korytarzy i pomieszczeń ogólnego użytku we wszystkie dni robocze,
  • wykonywanie niezbędnych napraw i remontów zapewniających możliwość korzystania z dostępnych pomieszczeń i zainstalowanych w nich urządzeń,
  • wypożyczanie i wymianę raz w miesiącu pościeli, chyba że umowa indywidualna stanowi inaczej.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i kosztowności oraz za pojazdy parkowane w otoczeniu obiektu.
 16. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.
 18. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.
 19. Osoby nie zameldowane mogą odwiedzać mieszkańców jedynie w godzinach 6.00 do 22.00.
 20. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z ich winy bądź winy odwiedzających je osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
 21. Zagubienie klucza od pokoju przez Gościa skutkuje poniesieniem przez niego kosztów związanych z wymianą zamka – 50 zł. Za zagubienie transpondera – 30 zł.
 22. Każdorazowe meldowanie lub wymeldowania musi się odbywać w Biurze. Tylko zmiany dokonywane w sposób zgodny z wymogami formalnymi będą uwzględniane w ewentualnych rozliczeniach.
 23. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi
 24. W celu zapewnienia naszym Gościom właściwych warunków na osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia , używające narkotyków lub nadużywające alkoholu będą zmuszone do opuszczenia obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska.
 25. Wszystkie urządzenia w które wyposażony jest hotel muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem
 26. Kuchnie gazowe i elektryczne nie mogą być włączone i pozostawione bez opieki. W przypadku zapalenia się na kuchni urządzeń i zadymienia pomieszczenia kara porządkowa w wysokości 500-5000zł + szkody.
 27. Gość powinien postępować zgonie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego w hotelu oraz stosować się do postanowień regulaminu.
 28. Kara porządkowa za palenie w miejscach do tego nieprzeznaczonych wynosi 500zł za każdorazowe zdarzenie. Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia

HOTEL PRACOWNICZY ZETEX